محصولات ویدئو پروژکتور ویدئو پروژکتورهای EIKI
محصولات
نمایش محصولات 1 تا 3
مشخصات
  • شدت روشنايي: 2000 واحد نوري (ANSI Lumens)
  • تكنولوژي نمايش: 3LCD
  • ريزنمایي: (768*1024) XGA

 
مشخصات
  • شدت روشنايي: 2500 واحد نوري (ANSI Lumens)
  • تكنولوژي نمايش: 3LCD
  • ريزنمایي: (768*1024) XGA

 
مشخصات
  • شدت روشنايي: 3000 واحد نوري (ANSI Lumens)
  • تكنولوژي نمايش: 3LCD
  • ريزنمایي: (768*1024) XGA